Obvestilo o volitvah za predsednika/ce Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji

 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji

OBVESTILO O VOLITVAH PREDSEDNIKA/CE STROKOVNE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI


Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanju Zbornice – Zveze razpisuje strokovna Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji volitve za predsednika oz. predsednico za naslednje štiriletno mandatno obdobje 2019–2023.

Razpisni pogoji:
-    član oz. članica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
-    redno zaposlen/zaposlena na področju endoskopske dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let.

Vloge pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilne komisije na naslov: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom VOLITVE Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji – NE ODPIRAJ.

Rok za oddajo kandidature je do vključno 12. 4. 2019. Volitve bodo izvedene maja 2019 na strokovnem srečanju sekcije.

Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Zbornice – Zveze v rubriki aktualni razpisi.

Tatjana Gjergek,
predsednica sekcije