Obvestilo Ministrstva za zdravje

Obvestilo Ministrstva za zdravje o sprejemu Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti in obveznostih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred uveljavitvijo ZZDej (17. 12. 2017)

Ministrstvo za zdravje je obvestilo Zbornico – Zvezo, da je dne12. 10. 2018 začel veljati Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki ga je ministrstvo sprejelo na podlagi 10. člena in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) ter tretjega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej).

S Pravilnikom se določajo vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni za Ministrstvo za zdravje (MZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in za Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ter vrste zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred uveljavitvijo ZZDej (17. 12. 2017) ali po petem odstavku 39. člena ZZDej (Uradni list RS, 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) oziroma so bili vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev pred uveljavitvijo ZZDej (17. 12. 2017) ali po devetem odstavku 39. člena ZZDej-K, v šestih mesecih od uveljavitve Pravilnika (najkasneje do 12. 4. 2019) vložiti vlogo na Ministrstvo za zdravje za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma za uskladitev vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z vrstami zdravstvene dejavnosti, kot so določene v Pravilniku.

Pravilnik je objavljen na naslednji povezavi http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13573

V priponkam objavljamo obvestilo Ministrstva za zdravje z dne 12. 10. 2018, vlogo za uskladitev dovoljenja in vlogo za uskladitev odločbe.

Dodatne informacije glede uskladitve dovoljenj naj bi Ministrstvo za zdravje objavilo v prvi polovici oktobra. Za podajo informacij in pojasnil je pristojno Ministrstvo za zdravje.
  
                                        Zbornica - Zveza