Častno razsodišče II. stopnje

Častno razsodišče je samostojen in neodvisen organ Zbornice–Zveze. Na zahtevo predsednika Zbornice-Zveze, na predlog posameznega člana Zbornice-Zveze, na zahtevo pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje ali drugih
obravnava kršitve Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Kodeksa etike za babice Slovenije in statuta Zbornice–Zveze ter druge nepravilnosti pri opravljanju dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe in
o njih razsoja.

Častno razsodišče ima prvostopenjski in drugostopenjski organ. Organizacijo in delovanje Častnega razsodišča določa pravilnik, ki ga sprejme skupščina.

Častno razsodišče II. stopnje šteje štiri člane. Tri člane imenuje skupščina Zbornice-Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice-Zveze, enega člana imenuje na predlog strokovne sekcije medicinskih sester in babic.
Člani častnega razsodišča II. stopnje, ne smejo biti člani častnega razsodišča I. stopnje.
Člani častnega razsodišča II. stopnje so bili izvoljeni na 32. redni skupščini z mandatom 2019- 2023:
1. doc. dr. Danica Železnik, 2. mandat
2. Zdenka Mrak. 2. mandat
3. Mateja Pogorelc, 2. mandat
4. Marina Velepič, 2. mandat