Častno razsodišče I. stopnje - 30. redna volilna skupščina (Ljubljana, 25.03.2017/2021)

Častno razsodišče ugotavlja odgovornosti za kršitev Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenh tehnikov Slovenijein Mednarodnega kodeksa etike za babice, statuta Zbornice zdravstvne in babiške nege Slovenije- Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ( v nadaljevanju Zbornica – Zveza ) ter druge nepravilnosti pri opravljanju zdravstvene in babiške nege.

Častno razsodišče je samostojen organ Zbornice – Zveze in ima prvostopenjski in drugostopenjski organ. Organizacijo in delovanje Častnega razsodišča določa pravilnik, ki ga sprejme skupščina.

Delo Častnega razsodišča vodi predsednik. Mandat članov razsodišča traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člane častnega razsodišča veže zaveza molčečnosti.

Častno razsodišče obravnava vse prijave, iz katerih je možno razbrati kršitelja, oškodovanca in vrsto kršitve. V pripravljalnem postopku, ki se prične z vložitvijo prijave se Častno razsodišče I.stopnje odloči o uvedbi postopka, lahko pa ugotovi, da za obravnavanje zadeve ni pristojno in sprejme sklep o zavrnitvi zadeve. Kršitve v uvedenih postopkih obravnava tri članski senat.

Častno razsodišče lahko kršitelju izreče disciplinske in varstvene ukrepe. Ukrepi so navedeni v pravilniku o organizaciji in delovanju Častnega razsodišča. Če se v postopku ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, poda Častno razsodišče prijavo pristojnemu organu pregona. Zoper sklep častnega razsodišča I.stopnje je možna pritožba na razsodišče II.stopnje.

Pisne prijave za obravnavo na Častnem razsodišču se lahko odda v zaprti kuverti na naslov: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza strokovnih društev madicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, z oznako / za Častno razsodišče /.

  1. mag Jožica Eder (mandat marec 2017 - marec 2021, 2. mandat), predsednica
  2. asist. Tita Stanek Zidarič (mandat marec 2017 - marec 2021, 1. mandat), namestnica
  3. mag. Darja Ovijač (mandat marec 2017 - marec 2021, 2. mandat)
  4. Zorica Kardoš (mandat marec 2017 - marec 2021, 2. mandat)
  5. dr. Jožica Peterka Novak (mandat marec 2017 - marec 2021, 2. mandat)