Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje

Je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, katere člane na predlog odbora regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij ali na lastno pobudo imenuje upravni odbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.

Sklad za izobraževanje se v skladu s 46. členom statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice - Zveze.

Vloge prosilcev komisija obravnava in sredstva dodeljuje v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje ter v skladu z dodatnimi pogoji, ki jih po zaključnem računu za tekoče leto določi Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Za ugodno rešitev morajo prosilci v osebno napisani vlogi obvezno navesti:

  • ime in priimek
  • naslov
  • številko članske izkaznice
  • datum vloge
  • izobrazbo, delovno mesto, delodajalca, delovne izkušnje
  • priloge (program izobraževanja, vpisnise, kopijo indeksa)
  • višino zaprošenih sredstev
  • aktivnosti člana v Zbornici – Zvezi.

Poleg navedenega morajo prosilci v vlogi utemeljiti pomen svojega izobraževanja z vidika koristnosti za zdravstveno in babiško nego.
Za sredstva iz sklada lahko 1 krat letno zaprosijo vsi, ki imajo izpolnjen 5 letni neprekinjeni status člana Zbornice – Zveze.
Vloge, ki niso napisane v skladu s pravilnikom oziroma nepopolne vloge komisija ne bo obravnavala.

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje

Sklep UO 351/23 (mandatno obdobje: 2018 – 2022):

1. Draga Štromajer - predsednica
2. Vida Bračko
3. Irena Potočar
4. Suzana Majcen Dvoršak
5. Sonja Dobrovc

E-naslov: clanarina@zbornica-zveza.si