Kodeksa etike

Spoštovane kolegice in kolegi, medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege, bolničarji negovalci, cenjeni pacienti,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza), ki se kot reprezentativna stanovska strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe ponaša s spoštljivo zgodovino (zveza regijskih strokovnih društev bo leta 2017 praznovala 90 let svojega delovanja, zbornični del pa obstaja 22 let), z veseljem in s ponosom pošilja »v življenje« dva ključna dokumenta: Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije.

Pogled v zgodovino na področju razvoja etičnih pravil v naši stroki na Slovenskem sega v skupni kodeks etike zdravstvenih delavcev v bivši državi Jugoslaviji (1963). Nato smo si v luči razvoja avtonomije lastne stroke leta 1994 oblikovali in sprejeli prvi samostojni Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in ga leta 2005 dopolnili in prenovili. Babice so istega leta (2005) izdale prevod  kodeksa za babice Mednarodnega sveta babic (ICM).

Pričujoči Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, ki ga je Skupščina Zbornice – Zveze na podlagi široke javne razprave sprejela marca 2014, predstavlja drugo prenovo etičnih pravil na področju zdravstvene nege v državi. Kodeks etike za babice Slovenije predstavlja prvi samostojni dokument na tem področju; Skupščina Zbornice – Zveze ga je sprejela marca 2011. Oba kodeksa s ponosom objavljamo v enotni publikaciji, saj tudi na simbolični ravni nakazujeta dobro sodelovanje med zdravstveno in babiško nego.

Zahvaljujemo se članicam Častnega razsodišča Zbornice - Zveze in njegovim predsednicam mag. Darji Ovijač, Marini Velepič ter Veri Grbec, članicam delovne skupine za pripravo kodeksa za babice in njeni predsednici Renati Nahtigal, predsednici Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi Aniti Prelec ter vsem, ki ste prispevali svoje znanje in dragocene izkušnje iz poklicne etike, da sta nastala sedanja dokumenta.

V negotovem času uvajanja visokih tehnologij in kompleksnih pristopov v zdravstvu, povečane socialne neenakosti prebivalstva, naraščanja delovnih obremenitev zdravstvenih delavcev ter številnih stiskah pacientov je skupek etičnih pravil in načel, vsebovanih v obeh kodeksih, izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pomembna zaveza in vodilo pri njihovem etičnem odločanju. Za zaščito pravic pacientov, za priznavanje in spoštovanje sodelavcev ter v korist stroke.

Darinka Klemenc,
predsednica Zbornice – Zveze

Ljubljana, julij 2014