Novim Slovenskim smernicam za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 naproti

Novim Slovenskim smernicam za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 naproti

Jana Klavs, doc.dr. Andrej Zavratnik


Novosti v letu 2016  - vključenih je nekaj povsem novih poglavij:

  • Strategije za izboljšanje oskrbe
  • Bariatrična kirurgija in sladkorna bolezen
  • Sladkorna bolezen tipa 2 in obstruktivna apneja v spanju
  • Sladkorna bolezen in eksokrina insuficienca pankreasa
  • Mutimorbidnost in bolnik s sladkorno boleznijo
  • Sladkorna bolezen tipa 2 pri otrocih in mladostnikih
  • Bolnik s sladkorno boleznijo v paliativni oskrbi
  • Sladkorna bolezen in vozniška sposobnost

Sladkorna bolezen tipa 2 je kronična in pogosta bolezen, ki še vedno pomembno skrajšuje preživetje bolnikov, povzroča zgodnejši nastanek srčno-žilnih dogodkov in je najpomembnejši vzrok za končno odpoved ledvic in slepoto. Je kompleksna bolezen, pri kateri želimo z multifaktorskim zdravljenjem dejavnikov tveganja izenačiti izide bolezni bolnikov s sladkorno boleznijo z izidi pri osebah brez nje. Narava bolezni zahteva timski pristop in sodelovanje različnih zdravstvenih strokovnjakov, ki združeno izvajajo oskrbo bolnika na vseh ravneh. Še posebej je pomembna kakovostna oskrba na primarnem nivoju s posebnim poudarkom na zgodnjem odkrivanju bolezni. Zaradi velike prevalence sladkorne bolezni tipa 2 je ustrezna oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 v Sloveniji možna le, če je velik del bolnikov v začetnih letih po odkritju bolezni voden na primarni ravni. Pri tem je potrebno poudariti izjemen pomen kakovostne oskrbe od odkritja sladkorne bolezni naprej na kasnejše izide bolezni, s poudarkom na doseganju ciljnih vrednosti za dejavnike tveganja. Bolnikom, obravnavnim na primarnem nivoju, je potrebno omogočiti enako dostopnost do storitev in zdravljenja kot jo imajo tisti, ki so deležni obravnav na sekundarnem in terciarnem nivoju. Kronična narava sladkorne bolezni tipa 2 in njena kompleksnost potrebujeta motiviranega in educiranega bolnika, ki bo sodeloval v procesu zdravljenja kot partner in bo kot tak tudi soodločal v procesu individualno zastavljenega načrta zdravljenja. Slovenske smernice naj torej ne bodo le v pomoč zdravstvenim timom pri zagotavljanju dolgotrajne, kakovostne oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ampak tudi vodilo za bolnike, v katero smer želijo nositi breme, ki jim ga bolezen nalaga.

Smernice morajo biti žive, se spreminjati usklajeno z novimi spoznanji, ekspertnimi mnenji in konsenzi. Posledično smo leta 2015 ocenili, da je napočil čas za dopolnitev in obnovo prejšnjih smernic. Z izjemnim trudom in vložkom avtorjev posameznih poglavij, ki so bila nato prilagojena in sooblikovana z aktivnim razpravljanjem v delovnih skupinah smo uspeli oblikovati »nove«, po našem mnenju, izjemno kakovostne Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2, 2016.

Pri oblikovanju strokovnih smernic je sodelovala poleg ostali partnerjev tudi Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji. Medicinske sestre imajo pri obvladovanju sladkorne bolezni pomembno vlogo, saj je temelj zdravljenja vseh sladkornih bolezni zdrav življenjski slog, dobro poznavanje vpliva prehrane in gibanja na glikemijo. Medicinske sestre v endokrinologiji so že pred desetletjem razvile nadgradnjo izobraževanja v obliki podiplomskega izobraževanja, po katerem pridobijo Specialna znanja o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo. Vizija razvoja izobraževanj za potrebe kompetentne edukacije in celostne oskrbe oseb s sladkorno boleznijo se tudi po mnenju Republiškega sveta za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje nagiba k razvoju podiplomskega izobraževanja v obliki specializacije. Več o Prenovi modela edukaciji bomo zapisali v prihodnji številki Utripa.

Moč nefarmakološkega zdravljenja je pri sladkorni bolezni temeljnega pomena. Vplivi edukacije so dokazani z različnimi raziskavami, ena teh je bila opisana v decembrski številki Utripa – projekt Zmorem! Nefarmakološko zdravljenje je hkrati temeljno orodje medicinskih sester na primarnem nivoju. Čeprav je edukacija oseb s sladkorno boleznijo pretežno v strukturirani obliki rezervirana za sekundarni nivo zdravstvene dejavnosti, se ta s prenovljenim modelom edukacije vedno bolj udejanja na primarnem nivoju, predvsem v referenčnih ambulantah, centrih za krepitev zdravja, patronažni oskrbi, itd. Nove, prenovljene Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 bodo tako temeljni pripomoček pri obravnavi osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 (in njegovih bližnjih) vsem zdravstvenim strokovnjakom, še posebno pa medicinskim sestram, ki delujejo na področju diabetologije, ginekologije, v referenčnih ambulantah, zdravstvenovzgojnih centrih, patronažni dejavnosti in vsem, ki se s sladkorno boleznijo tipa 2 srečujejo posredno.

Avtorji smo veliko brali in mislili, zapisali tako, kot smo se dogovorili skupaj z mnogimi partnerji, vse to z razlogom, da bo branje prijetno in za bolnika koristno!

Smernice so dostopne v knjižni obliki in elektronski povezavi: http://endodiab.si/priporocila/smernice-za-vodenje-sladkorne-bolezni/