Nasilje v preteklosti povečuje tveganje za nasilje v nosečnostiZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Nasilje v preteklosti povečuje tveganje za nasilje v nosečnosti

Ljubljana, 19. november 2018 – Ob prihajajočem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki ga obeležujemo 25. novembra, je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi pripravila nova priporočila za obravnavo žrtev nasilja v družini v zdravstvenih ustanovah ter priporočila za prepoznavanje in obravnavo zlorabljenega otroka. Zbornica – Zveza se je že leta 2000 opredelila do ničelne tolerance do nasilja nad pacienti in zdravstvenimi delavci ter ustanovila Delovno skupino za nenasilje v zdravstveni negi, ki sistematično deluje na področju preprečevanja nasilja v zdravstvu.

Večino nasilja v nosečnosti izvaja intimni partner
Raziskava, ki so jo leta 2014 izvedli na Ginekološki kliniki v Ljubljani in je zajela 1269 žensk med bivanjem v porodnišnici neposredno po porodu, je pokazala, da je polovica vprašanih do svojega 31. leta že doživela neko obliko nasilja. Štiri od desetih žensk še vedno trpijo zaradi posledic nasilja v preteklosti, najbolj zaradi spolnega nasilja. Raziskava ugotavlja tudi, da nasilje v preteklosti povečuje tveganje za nasilje v nosečnosti. Pri tovrstnem nasilju gre tako za psihično kot fizično nasilje, večinoma pa ga izvaja intimni partner. »Izjemno pomembno je, da zdravstveni delavci pacientke nedvoumno vprašajo, ali preživljajo nasilje, kajti zaznava nasilja nad ženskami je v zdravstvu še vedno nizka. Po zaznavi nasilja pa je treba pacientkam ponuditi podporo in zaščito ter jih informirati o možnih oblikah pomoči,« je povedala Doroteja Lešnik Mugnaioni, strokovna sodelavka Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi pri Zbornici – Zvezi.

Žrtve nasilja slabše ocenjujejo svoje zdravje in tudi izkušnjo poroda
Nasilje v nosečnosti vpliva na reproduktivno zdravje žensk, saj je povezano z večjim številom umetnih in spontanih splavov, poveča se tveganje za prezgodnji porod in zastoj rasti ploda v maternici. Pacientke, ki so bile žrtve nasilja, so v raziskavi Ginekološke klinike slabše ocenile tudi svoje zdravje ter izkušnjo poroda. Šest odstotkov žensk, sodelujočih v raziskavi, je v nosečnosti in ob porodu občutilo nasilje zdravstvenih delavcev. Zbornica – Zveza ob tem poudarja, da so zdravstveni delavci zavezani h koristnemu strokovnemu ravnanju in postopkom ter delujejo skladno z načeli Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Kodeksa etike za babice Slovenije, v ginekologiji in porodništvu pa lahko pride do nehotene zlorabe, saj ženska pri obravnavi praviloma izgubi nadzor nad lastnim telesom, zaradi česar občuti izgubo dostojanstva.

V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da imajo ženske, ki so doživele nasilje v zdravstvenem sistemu, v kar 40 odstotkih tudi izkušnjo spolne ali druge zlorabe v otroštvu. Zloraba otrok je največji dejavnik tveganja za pojavnost različnih vrst nasilja kasneje v odraslosti in ena od pomembnih nalog zdravstva je, da nasilje nad otroki in v družini učinkovito prepoznava in ukrepa ter žrtve zaščiti.

Spremljanje zadovoljstva pacientov
V slovenskih porodnišnicah poleg izidov zdravstvene obravnave spremljajo zadovoljstvo pacientov, ki je eden od kazalnikov kakovosti zdravstvene ustanove. Izraze nezadovoljstva, osebno podpisane ali anonimizirane anketne vprašalnike, z vso resnostjo obravnavajo z namenom izboljšanja storitev. »Na Zbornici – Zvezi kot regulacijskem organu zdravstvene in babiške nege v okviru strokovnih nadzorov s svetovanjem presojamo strokovnost in etičnost izvajanja strokovne obravnave. Pritožbe v zvezi z ravnanjem babic in medicinskih sester so zelo redke,« je poudarila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »Kot stroka podpiramo zlati standard evropskega in svetovnega združenja babic – ena ženska ena babica v času poroda. Babice lahko ob taki obravnavi vsaki ženski nudijo kakovostno individualno obravnavo. Zato si prizadevamo, da se tudi znotraj babiške stroke zagotovijo ustrezno in kakovostno izobraževanje, ustrezna zakonodaja in varni delovni pogoji. Ureditev kadrovskih standardov in normativov, na katere že dlje opozarjamo, je zato nujna.«Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si