Nasilje nad starejšimi pogosto neodkrito in zamolčano

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 13. junij 2017

Nasilje nad starejšimi pogosto neodkrito in zamolčano

15. junija obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki je pogosto neodkrito in zamolčano. Starejši o tem, da doživljajo nasilje s strani lastnih otrok, vnukov in partnerjev ali s strani zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, težko spregovorijo. Bojijo se, da bi razkritje nasilja še povečalo njihovo ogroženost in odvisnost ter jih pripeljalo v še večjo stisko, poudarjajo v Delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, stanovske organizacije medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

»Pri nasilju nad starejšimi gre največkrat za psihične in čustvene zlorabe ter tudi za fizično obračunavanje, različne oblike zanemarjanja, ekonomskega in finančnega izkoriščanja, izsiljevanja in celo spolnega nasilja,« je povedala Doroteja Lešnik Mugnaioni, članica Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi, Zbornica – Zveza. »Strah, nemoč, sram in odvisnost starejšim preprečujejo, da bi o svoji stiski spregovorili z osebami ali organizacijami, ki jim lahko pomagajo. Zaznava nasilja nad starejšimi je še vedno zelo nizka, tudi v zdravstvu, čeprav je prav v zdravstvu najlažje prepoznati zdravstvene in socialne posledice nasilja in ukrepati.«

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) je posebno pozornost namenil tudi zlorabi starejših in invalidnih oseb ter vse zaposlene v zdravstvu, socialnem varstvu ter drugih institucijah obvezal k ukrepanju ter prijavi nasilja. A žal do prijav pogosto ne pride. Ključen problem je neprepoznavanje znakov nasilja ter premalo odločno in premalo učinkovito ukrepanje pristojnih služb, ko do zaznave nasilja pride, so poudarili člani Delovne skupine.

Leta 2012 je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze, skupaj z Društvom SOS telefon pripravila protokol obravnave starejše osebe, ki preživlja nasilje (https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine...). Protokol je namenjen zaposlenim v zdravstveni negi, ki pri svojem delu delajo s starejšimi, ter navaja možne znake in posledice nasilja ter zanemarjanja pri starejših osebah (https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine...). Prav tako je Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti podrobneje oblikovala svoj protokol ukrepanja, če pri delu zaznajo nasilje nad starejšimi v družini. Več informacij o nasilju nad starejšimi se nahaja tukaj (https://www.zbornica-zveza.si/sl/o-zbornici-zvezi/organi/delovne-skupine...).


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si