Licenca

Podelitev in podaljšanje licence

1) V katerem pravnem aktu je urejen postopek podelitve in podaljšanja licence izvajalcev zdravstvene ali babiške nege?
Postopek podelitve in podaljšanja licence izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ureja Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

Vse informacije, ki se nanašajo na vpis v register in podelitev licence so objavljene v zavihku Register.

2) Katere pogoje mora izpolnjevati izvajalec, da se mu licenca podaljša?
(17. in 19. člen Pravilnika)

Izvajalcu se licenca podaljša za licenčno obdobje (sedem let) na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege.

Za podaljšanje licence izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj 70 licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja.

Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju se nanašajo na:

  • zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko, v trajanju najmanj 6 ur,
  • temeljne postopke oživljanja, v trajanju najmanj 6 ur,
  • kakovost in varnost v zdravstvu, v trajanju najmanj 6 ur.

3) Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika sta v Pravilniku združeni v eno obvezno vsebino. Ali se izvajalcem, ki imajo že opravljeno zakonodajo s področja zdravstva kot eno samostojno obvezno vsebino in poklicno etiko kot drugo samostojno vsebino, omenjeno strokovno izpopolnjevanje prizna kot obvezna vsebina zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika?

Pravilnik o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/07) je kot obvezne vsebine opredeljeval: sodobne usmeritve v zdravstveni in babiški negi, temeljne postopke oživljanja, poklicno etiko ter zakonodajo s področja zdravstva. Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika sta bili opredeljeni kot dve ločeni samostojni obvezni vsebini.

Novi Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16) zakonodajo s področja zdravstva inpoklicno etiko opredeljuje kot eno samostojno vsebino.

Vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki ste se v posameznem licenčnem obdobju udeležili obveznega strokovnega izpopolnjevanja zakonodaje s področja zdravstva in poklicne etike kot ločenih obveznih vsebin, se omenjeno strokovno izpopolnjevanje priznava po novem Pravilniku kot obvezna vsebina zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika.

4) Ali je izvajalec dolžan vložiti vlogo za podaljšanje licence?
(33. člen Pravilnika)

Izvajalcu, ki je zbral zadostno število licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine Zbornica – Zveza po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda odločbo o podaljšanju licence. Izvajalcu tako ni potrebno vložiti vloge za podaljšanje licence.

5) Kakšen je predviden postopek, če izvajalec nima zbranih vseh licenčnih točk oziroma nima opravljenih vseh obveznih vsebin?
(17., 35. in 36. člen Pravilnika)

V primeru, da izvajalec nima zbranih vseh licenčnih točk oziroma nima opravljenih vseh obveznih vsebin Zbornica – Zveza:

a) izvajalcu podaljša licenčno obdobje za največ 12 mesecev ter ga napoti na dodatno strokovno izpopolnjevanje.  Izvajalec mora v roku, ki ga določi Zbornica - Zveza pridobiti tudi manjkajoče število licenčnih točk oziroma mora opraviti manjkajoče obvezne vsebine ali
b) izvajalca napoti na preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomoglo k njegovi strokovni usposobljenosti.

Če izvajalec v okviru podaljšanja licenčnega obdobja ne izpolni svoje obveznosti strokovnega izpopolnjevanja oziroma ne pristopi ali uspešno ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, mu licenca preneha veljati in se opravi izbris iz registra. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalec ne sme opravljati dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (14. člen Pravilnika).

6) V katerem primeru lahko Zbornica – Zveza naloži izvajalcu strokovno usposabljanje pod nadzorom mentorja?
(šesti odstavek 17. in 18. člen Pravilnika)

Izvajalcu, ki je v posameznem licenčnem obdobju sicer zbral najmanj 70 licenčnih točk in ima opravljene vse obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja, v iztekajočem licenčnem obdobju pa ni delal v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege vsaj tri leta, Zbornica – Zveza naloži:

a) dodatno strokovno usposabljanje pri njegovem delodajalcu pod nadzorstvom mentorja in dodatno strokovno izpopolnjevanje ali
b) preizkus strokovne usposobljenosti, če presodi, da dodatno strokovno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje ne bi dovolj pripomogla k njegovi strokovni usposobljenosti.

7) Kaj se šteje za stalno strokovno izpopolnjevanje, ki se upošteva pri podaljšanju licence?
(20. člen Pravilnika)

Za stalno strokovno izpopolnjevanje se šteje:

  • udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna, doma ali v tujini);
  • objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
  • strokovno  izpopolnjevanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti,
  • uredništvo zbornikov in recenzije strokovnih člankov, revij, zbornikov, knjig in drugih publikacij.

8) Kje lahko izvajalci pridobijo informacije o pridobljenih licenčnih točkah?
Ministrstvo za zdravje je od 5. 5. 2012 (potek javnega pooblastila Zbornice – Zveze) do 18. 1. 2016 (vnovičen začetek izvajanja javnega pooblastila Zbornice – Zveze) izvajalo upravne naloge vpisa v register, podelitve in podaljšanje licence ter licenčnega vrednotenja. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 82/14) je  stopil v veljavo 6. 12. 2014, Ministrstvo za zdravje pa je pristopilo k licenčnemu vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj marca 2015.


Ministrstvo za zdravje je licenčno ovrednotilo vse vloge organizatorjev strokovnih srečanj, zaradi pozne uveljavitve Pravilnika pa licenčne točke, ki jih je izvajalec pridobil na podlagi udeležbe na posameznem strokovnem izpopolnjevanju, ni vpisovalo posameznemu izvajalcu v register. Iz omenjenega razloga se izvajalcem od 5. 5. 2012 dalje licenčne točke niso več vpisovale v register.

Na Zbornici – Zvezi posodabljamo informacijski sistem zahtevam novega Pravilnika, strokovne službe Zbornice – Zveze za javna pooblastila pa bodo izvajale vpise licenčnih točk posameznim izvajalcem v register.

Zaradi obsežnosti navedenih nalog - potrebno je izvesti 10.000 in več individualnih ročnih vpisov licenčnih točk vse od 5. 5. 2012 dalje in vzporednega poteka licenčnega vrednotenja individualnih vlog od 5. 5. 2012 dalje, je izvajalcem, ki jim licenčno obdobje poteče do 29. aprila 2017, licenčno obdobje podaljšano do 30. aprila 2017.


Na Zbornici – Zvezi vse izvajalce prosimo za razumevanje, da jim zaradi navedenih razlogov še ne moremo posredovati informacije o pridobljenih licenčnih točkah.


9) Ali pravilnik predvideva podaljšanje licence?
(40. in 41. člen Pravilnika)

Izvajalcem, ki jim licenčno obdobje poteče do 29. aprila 2017, se licenčno obdobje podaljša do 30. aprila 2017.

Postopki  vpisa v register izvajalcev in podelitve licence, podaljšanje licence in dodelitve licenčnih točk, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega Pravilnika, se dokončajo po določbah tega Pravilnika, razen tretje alineje prvega odstavka 19. člena tega pravilnika (obvezna vsebina Kakovost in varnost v zdravstu), ki se začne uporabljati 1. maja 2017.

Zbornica - Zveza