Komentar Zbornice – Zveze na pismo zdravnice Silvane Popov

 


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 

Komentar Zbornice – Zveze na pismo zdravnice Silvane Popov

 

17. maja 2019 sprejeti dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege prinaša dokončno ureditev položaja in statusa tehnikov zdravstvene nege (laično poimenovanih srednje medicinske sestre), ki v Sloveniji ni bil urejen vse od vstopa Slovenije v EU leta 2004. Dokument odpravlja krivice, storjene tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester, čeprav za to nimajo ustrezne univerzitetne izobrazbe, imajo pa z delom pridobljeno znanje in večletne izkušnje. Po implementaciji dokumenta bodo svoje delo opravljali še naprej, bodo pa odslej tudi formalnopravno zaščiteni in ustrezno plačani za svoje delo. Poleg tega je dokument osnova za nadaljnje urejanje dejavnosti zdravstvene nege in poklica ter temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov, ki morajo biti skladno s stavkovnim sporazumom, sklenjenim 3. decembra 2018 s sindikati s področja zdravstvene nege, sprejeti do konca septembra 2019.

38. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki je začel veljati 17. decembra 2017, skladno s katerim je pripravljen dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, natančno določa postopek priznavanja usposobljenosti tehnikov zdravstvene nege, ki opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester. Ti so natančno opisani na  http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/besedil....

Če 38. člen ZZDej-K ne bo izvršen in implementiran, krivice, storjene tehnikom zdravstvene nege, ki opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester, ne bodo odpravljene in ti pri svojem delu ne bodo formalnopravno zaščiteni in tudi ne ustrezno plačani. V konkretnem primeru, ki ga v svojem pismu navaja zdravnica Silvana Popov, gre torej za to, da bo njena tehnica zdravstvene nege, ki opravlja naloge diplomirane medicinske sestre, po 30 letih dela končno tudi primerno plačana za svoje delo. Kar se tiče očitkov na račun strokovnosti, pa poudarjam, da lahko že od leta 2004 veliko navedenih aktivnosti opravljajo samo diplomirane medicinske sestre. V nasprotju z obtožbami, da dokument ponižuje tehnike zdravstvene nege, jim vrača dostojanstvo, pravno varnost in jim za opravljeno delo zagotavlja tudi ustrezno plačilo.

Monika Ažman,
predsednica Zbornice – Zveze