Kodeks etike

Spoštovane kolegice in kolegi, medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege, bolničarji negovalci, cenjeni pacienti,

Zbornica – Zveza kot reprezentativna stanovska strokovna organizacija izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v državi je lani (2014) sprejela prenovljen poklicni kodeks: Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, leta 2011 pa prvi samostojni kodeks Kodeks etike za babice Slovenije.

Zaposleni v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi se pri svojem delu soočamo ne le s posamezniki v različnih zdravstvenih stanjih, temveč tudi s številnimi stiskami in dilemami, ki se nanašajo prav na etičnost ali neetičnost (našega) ravnanja, srečujemo se s pacientovimi bližnjimi in s sodelavci v timih. Zato s spoštovanjem in z vero v humane etične misli in dejanja oba kodeksa pošiljamo »v življenje«. Naj dosežeta slehernega izvajalca in izvajalko zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v državi. In naj smelo, prijazno in koristno služita svojemu namenu.

Uspešno, varno, humano delovanje naj vam bodo cilji našega odgovornega dela tudi pri prebiranju in še posebej udejanjanju poklicnih etičnih načel. Naj vas kodeksa popeljeta v smeri še večje, bolj intenzivne, etično in moralno občutljive zaznave stroke in medčloveških pristopov in odnosov.

Glede na zadnje aktualne dogodke vam za lažje iskanje odgovorov na etične dileme v stroki izpostavljamo nekaj načel iz posameznih poglavij Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije:

  • izvajalci zdravstvene nege in oskrbe imajo dolžnost in odgovornost, da lastno strokovno znanje nenehno izpopolnjujejo ter dopolnjujejo. Aktivno spremljajo novosti na lastnem strokovnem področju, še posebej aktualne na znanstvenih dokazih temelječe izsledke. Spremljajo razvoj humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. Kontinuirano si prizadevajo za lastno osebnostno rast;
  • pri opravljanju svojega poklica so v okviru svoje izobrazbe in strokovne usposobljenosti za svoje delo odgovorni pred pacientom, svojo vestjo, predpostavljenimi, delovno organizacijo ter širšo družbo;
  • upoštevajo načela kulture varnosti in odklonijo vsak poseg, ki bi bil po njihovem strokovnem prepričanju lahko za pacienta škodljiv ali ni v skladu z načeli poklicne etike; pacienta ščitijo pred nestrokovnim, neetičnim ali samovoljnim ravnanjem svojih sodelavcev;
  • v negovalnem in zdravstvenem timu izvajalci zdravstvene nege in oskrbe aktivno sodelujejo pri identifikaciji in reševanju konkretnih etičnih dilem in sprejemanju etičnih odločitev;
  • o morebitnem nestrokovnem in/ali neetičnem ravnanju svojih sodelavcev poročajo predpostavljenim, pristojnim institucijam in/ali organom Zbornice – Zveze.
  • kadar sodijo, da postopek ali poseg ni v skladu z njihovo vestjo ali verskim prepričanjem, lahko uveljavljajo ugovor vesti. O tem so dolžni predhodno obvestiti zdravstveni zavod/delodajalca;
  • so pobudniki oz. podporniki aktivnosti, ki so v širšem družbenem interesu, še posebej tistih, ki so povezane z njihovo stroko;

Prehod od pasivnosti k proaktivnosti je zelo zahteven tako za posameznika kot za poklicno skupino. Pomeni spremenjeno vlogo posameznika v zdravstvenem timu in spremenjeno vlogo naših stanovskih organizacij v družbi. Prav odgovornost do pacientov naj bo tista, ki nam naj še naprej daje poguma, moči in vztrajnosti za naše delovanje. Le s poglobljenim strokovnim znanjem ter z ustrezno komunikacijo bomo lahko v zdravstvenem timu in v širši družbi naredili času ustrezen korak naprej. Danes vemo, da je poslušnost etično sporna drža. Kultura varnosti od nas zahteva, da se oglasimo in izrazimo svoje mnenje, ne le, kadar smo nedvoumno prepričani, ampak že, ko se nam le dozdeva, da v zdravstvenem timu nismo povsem »na pravi poti«. Biti odgovoren pred svojo vestjo pomeni oblikovati in zavedati se svojih moralnih stališč. Če naše stališče ni v skladu z veljavno zakonodajo, svojevoljno ravnanje nikakor ni prava pot. V primeru, po našem mnenju neustrezne zakonodaje ali drugih predpisov, imamo, kot vsi ostali državljani, možnost po legalnih poteh predlagati spremembe le te (povzeto po Uvodniku Utrip, marec, april 2015, Ovijač, Klemenc).

Vabljeni torej k aktivnemu sodelovanju pri sooblikovanju naših etičnih načel.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice – Zveze