Strokovni nadzori s svetovanjem

Izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) na podlagi podeljenega javnega pooblastila skladno z določili prvega odstavka 78. in tretje alineje prvega odstavka 87. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) izvaja strokovne nadzore s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Zbornica – Zveza bo v obdobju od 12. 8. 2018 do 31. 12. 2018 izvedla redne strokovne nadzore s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege pri 5 izvajalcih zdravstvene dejavnosti in 30 izvajalcih zdravstvene oziroma babiške nege (zdravstveni delavci).
V priponki objavljamo Program rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem nad področjem dela zdravstvene in babiške nege pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za obdobje od 12. 8. 2018 do 31. 12. 2018.

Zbornica - Zveza