Strokovni nadzori s svetovanjem

Izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) na podlagi podeljenega javnega pooblastila skladno z določili prvega odstavka 78. in tretje alineje prvega odstavka 87. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) izvaja strokovne nadzore s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) podrobneje opredeljuje postopek in  ukrepe strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege v zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, kazenskih in vzgojnih zavodih ter pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah, ki izvajajo zdravstveno oziroma babiško nego oziroma pri njih zaposlenih izvajalcih v dejavnosti zdravstvene oziroma babiške nege.

Zbornica – Zveza bo v letu 2017 izvedla:

  • 10 strokovnih nadzorov s svetovanjem nad področjem dela zdravstvene in babiške nege pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti
  • 40 strokovnih nadzorov s svetovanjem pri posameznem izvajalcu zdravstvene oziroma babiške nege.

V skladu z drugim odstavkom  3. in 14. členom Pravilnika, na podlagi podanega soglasja ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, podanega s sklepom številka 0600-57/2017/2 z dne 6. 2. 2017, v priponki objavljamo Program rednih strokovnih nadzorov s svetovanjem nad področjem dela zdravstvene in babiške nege pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti za leto 2017.

Zbornica - Zveza