Izjava za javnost: Nacionalna koordinacija Zbornice - Zveze

 

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 24. 11. 2016

Izjava za javnost

Nacionalna koordinacija Zbornice – Zveze: srednje zdravstvene šole se ne ukinjajo. Predlagana prenova poklicnega standarda je zgolj odziv na potrebe delodajalcev, razvoj stroke in na potrebe starejše in vedno bolj bolne populacije v Sloveniji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) skupaj z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego, Strateškim svetom za področje zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za zdravje, posameznimi predstavniki sindikatov s področja zdravstvene nege, socialnega varstva in skrbstva, posameznimi predstavniki srednjih in visokih šol s področja zdravstvene nege podpira prizadevanja za prenovo poklicnega standarda srednja medicinska sestra, saj ta predstavlja nujen odziv na potrebe delodajalcev, razvoj stroke in odziv na potrebno starejše in vedno bolj bolne populacije.

V slovenskem prostoru so že vrsto let prisotne pobude, da se izobraževanje dopolni s socialnimi vsebinami zaradi potreb na področju dolgotrajne oskrbe in oskrbe starejše populacije, tako v bolnišnicah kot v drugih ustanovah. Stroka zdravstvene in babiške nege je enotna, da je trenutni poklicni standard zastarel. Zakonsko je opredeljeno, da se poklicni standard prenavlja vsakih pet do deset let, od zadnje prenove na tem področju pa je minilo že osem let.

V osnutku prenove ohranjamo vse kompetence srednje medicinske sestre v enakem obsegu – nikakor ne gre za jemanje ali zniževanje kompetenc, jih pa dopolnjujemo z novimi vsebinami, kot so varnost, kakovost, obvladovanje nasilja, kinestetika v zdravstveni dejavnosti, komunikacija in gerontologija. V velikem delu gre za vsebine, ki jih srednje zdravstvene šole že izvajajo, bi se pa s prenovo poenotile na ravni celotne države, kar je potrebno, saj gre za reguliran poklic.

Poudarjamo, da bi s tem pridobili izvajalce zdravstvene nege s še širšimi znanji in dodatnimi veščinami, ki bi ob obstoječih zaposlitvenih možnostih pridobili nove, zlasti na področju socialne oskrbe. S tem zagotavljamo visoko zaposljivost srednješolsko strokovno izobraženih izvajalcev zdravstvene nege tudi v prihodnosti.


Zavajanja, kot so ukinjanje srednjih strokovnih zdravstvenih šol in poklica tehnika zdravstvene nege ter spreminjanje 4-letnega srednješolskega strokovnega izobraževanja v 3-letno izobraževanje, s stroko in deležniki, ki pripravljamo prenovo poklicnega standarda, nimajo nobene povezave  in to ni bilo nikoli predlagano.


Ostro zavračamo tudi poskuse, da avtonomno stroko zdravstvene in babiške nege regulira druga stroka, čeravno gre za nosilce zdravstvenega sistema. S tem bi izničili razvoj naše stroke v zadnjih desetletjih in znova potisnili izvajalce zdravstvene in babiške nege v bolj podrejen položaj znotraj zdravstvenega sistema. Na to ne moremo in ne bomo pristali.

Zbornica - Zveza