Aktivnosti in kompetence

Poklicnim aktivnostim in kompetencam v zdravstveni in babiški negi na pot

V veliko zadovoljstvo nam je, da vas lahko seznanimo, da je Upravni odbor Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na svoji 9. seji dne 14. 10. 2008 sprejel dokument:

Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi

Dokument opredeljuje aktivnosti v zdravstveni negi, babiški negi in oskrbi in opredeljuje kompetence posameznega izvajalca; skladno s 1. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. L. RS št: 23/05, 15/08 in 23/08) predstavlja strokovno doktrino, po kateri zdravstveni delavci izvajajo ukrepe in aktivnosti zdravstvene dejavnosti pri varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolnikov in poškodovancev.

Začeli smo pred skoraj petnajstimi leti in že na prvih simpozijih, ki jih je organizirala Zbornica zdravstvene (in babiške) nege Slovenije – Zveza (strokovnih) društev medicinskih sester, (babic) in zdravstvenih tehnikov Slovenije, smo se intenzivno poglabljali v omenjeno področje. Zgodovina nastanka dokumenta je opisana v uvodu; skozi daljše obdobje nastajanja smo gotovo pridobili tudi na širini, kakovosti in izkušnjah. Predrugačili smo terminološki pristop, kjer besedico »razmejitev« zamenjujemo z aktivnostmi in kompetencami, saj ocenjujemo, da gre za sodelovanje in ne razmejitev, razrez, razsek, razdeljevanje zdravstvene obravnave posameznika na »našo« stroko in stroko drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Gre za združevanje, sinergijo, celostno obravnavo slehernega pacienta. Dolgo obdobje nastajanja dokumenta ima tako tudi svoje prednosti: »dozorela«, dopolnjevala in razvijala so se posamezna strokovna področja dela medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in tudi bolničarjev, ki sodelujejo v zdravstvenih, negovalnih in oskrbovalnih timih.

Zavedamo se, da je dokument obširen, za nekatere morda zahteven, da gre za »živo snov«, ki naj se razvija, dopolnjuje, nadgrajuje in k temu vas želimo tudi povabiti. Ne gre razumeti, da so vse kompetence do potankosti v tem trenutku izvedljive v vseh delovnih okoljih in na vseh naših deloviščih. A, spoštovane kolegice in kolegi, ne dajmo si jih vzeti. Vsebinsko so naravnave na naše izobraževalne vsebine in klinična okolja, uporabimo jih tam, kjer nam dopuščajo organizacija in kadrovska razporeditev, nenazadnje si svoje strokovne usposobljenosti ne moremo zmanjšati, niti ne etične odgovornosti za nekaj, kar predstavlja področje zdravstvene in babiške nege. In računamo, da bo dokument prijazno pomagal tudi vsem drugim, s katerimi se srečujemo na naših delovnih mestih, ter pripomogel k nenehnemu izboljševanju kakovosti našega dela in prijaznejšim medosebnim/medpoklicnim odnosom.

Kompetence in aktivnosti torej pošiljamo v »življenje«. Zahvala vsem, kolegicam in kolegom s številnih strokovnih področij, ki so več kot desetletje delali na dokumentu, ki je danes pred nami. Z željo, da najbolj koristi tistim, zaradi katerih je tudi narejen, pacientkam in pacientom v R Sloveniji.

Darinka Klemenc | predsednica | Ljubljana, 14. oktobra 2008