Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti

Državni zbor je 20. 12. 2016 s 56 glasovi za in 12 proti sprejel novelo določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti, ki v slovenski pravi red implementira materialni del Direktive 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki se nanaša na zdravstvene poklice, za katere velja avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij (diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica, magister farmacije, zdravnik in doktor dentalne medicine).

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov s področja zdravstvene dejavnosti opredeljuje, da sme diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik ali diplomirana babica/diplomirani babičar samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti, če ima pridobljeno izobrazbo po študijskem programu prve stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven) in s tem zaključen študijski program, ki traja najmanj tri leta in je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS, in obsega vsaj 4.600 ur teoretičnega in kliničnega  izobraževanja oziroma usposabljanja, pri čemer trajanje teoretičnega izobraževanja predstavlja vsaj tretjino, trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj polovico minimalnega trajanja usposabljanja.

Zakon določa tudi ustrezno znanje slovenskega jezika, ki je ključnega pomena za učinkovito komunikacijo in medsebojno razumevanje med zdravstvenim delavcem in pacientom ter zagotavlja kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, na kar smo v preteklosti opozarjali tudi na Zbornici – Zvezi.

Zbornica - Zveza