Kratka zgodovina in organiziranost

Kratka zgodovina

27. novembra 1927 je bila ustanovljena “Organizacija absolventk šole za sestre v Ljubljani”. Leta 1951 se je združenje preimenovalo v Društvo medicinskih sester, leta 1963 v Zvezo društev medicinskih sester Slovenije ter se povezovalo v Zvezo društev medicinskih sester Jugoslavije. 15.12.1992 je bila v okviru Zveze društev ustanovljena še Zbornica zdravstvene nege Slovenije; tako organizacija lahko izvaja tudi naloge regulacije stroke.

Organiziranost

Zbornica – Zveza je pravna oseba zasebnega prava (društvo) in je ni mogoče deliti samo na »zbornični del« ali samo na »zvezo društev« oz. »društvo«.
Sestavlja jo enajst regijskih strokovnih društev; posameznik/ca se sam/a odloči, kateremu regijskemu strokovnemu društvu želi pripadati (Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj-Ormož, Nova Gorica, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje, Gorenjska). Obstaja tudi možnost vključitve fizičnih članov oz. aktiva fizičnih članov, če kdo ne bi želel biti član regijskega strokovnega društva. Člani regijskih strokovnih društev in aktiva fizičnih članov so tudi člani Zbornice – Zveze. V organizaciji deluje 31 strokovnih sekcij, ki povezujejo izvajalke/ce na ožjih strokovnih področjih po vsej državi, ter več začasnih ali stalnih delovnih skupin in teles.