Članstvo fizični osebi preneha

Članstvo fizični osebi preneha

  • na podlagi pisne odstopne izjave in vrnjene članske izkaznice,
  • če eno leto ne plačuje članarine in je ne plača tudi po opominu,
  • z izključitvijo, če ne deluje v skladu s statutom,
  • če krši Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ali Kodeks etike za babice Slovenije,
  • če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zbornice – Zveze,
  • s smrtjo.

Zbornica – Zveza na podlagi pisne izjave o izpisu obvesti delodajalca in regijsko društvo.