Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 18. september 2019

Bomo probleme v zdravstvu znova pometli pod preprogo?

Dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege zagotavlja temelje zdravstvene nege za naprej in vnaša red, da bo področje urejeno tako, kot mora biti. Dokument je usklajen s šolskim sistemom – pripravljen je skladno s tem, kaj se izvajalci zadnjih 15 let učijo na posamezni stopnji izobraževanja –, upošteva aktualne potrebe pacientov, je primerljiv z mednarodnimi smernicami evropskih in svetovnih združenj s področja zdravstvene nege ter upošteva zavezujoče EU-direktive. Ob implementaciji dokumenta pa so se razkrile anomalije zdravstvenega sistema oziroma organizacije dela v javnih zdravstvenih zavodih, ki pa niso posledica uvedbe dokumenta, ampak dolgoletnega nepravilnega kadrovanja in organizacije dela na področju zdravstvene nege, sta na konferenci za novinarje poudarila Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, in Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, v imenu vseh sindikatov s področja zdravstvene nege. Dokument poklicnih kompetenc in aktivnosti, k sprejetju katerega je priporočilo podal tudi Zdravstveni svet, najvišji posvetovalni organ Ministrstva za zdravje, je korak h kakovostnejši obravnavi pacientov in boljši organizaciji dela.

»Težko si je zamisliti, kako bi bilo mogoče po tako dolgem času stanja, kakršno je, najti rešitev, ki bi lahko zadovoljila popolnoma vse v sistemu, ki zaposluje okrog 19.000 medicinskih sester vseh ravni. Sprejeti dokument povzema znanja, ki jih pridobijo medicinske sestre v formalnem izobraževanju na posameznih ravneh. Nastavlja ogledalo sistemu – pove, kaj se medicinske sestre v formalnem izobraževanju naučijo in posledično, kaj lahko delajo. Seveda je stanje v praksi marsikje drugačno in to povzroča težave pri implementaciji dokumenta,« je povedal Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, ki je predstavil poenotena stališča vseh sindikatov s področja zdravstvene nege. »Sindikati smo ogorčeni nad pozivom, da se dokument in 38. člen ZZDej-K odpravita. Prepričani smo, da bi odprava dokumenta pomenila, da se vsi problemi na področju zdravstvene nege pometejo pod preprogo in se nadaljuje stanje, v katerem srednje medicinske sestre za bistveno nižjo plačo še naprej opravljajo bolj zahtevno delo, kot je tisto, za katero so plačane.«

38. člen ZZDej-K tehnikom zdravstvene nege priznava usposobljenost, ne izobrazbe
Poleg tega, da je dokument temelj za nadaljnjo razmejitev del na področju zdravstvene nege, je tudi osnova za prepoznavo tistih tehnikov zdravstvene nege, ki so več let opravljali dela diplomiranih medicinskih sester, a za to nimajo formalne izobrazbe, imajo pa znanje, pridobljeno z delom. Sistem je te izvajalce silil v preseganje kompetenc in pristojnosti, kar rešuje 38. člen ZZDej-K, ki jim priznava usposobljenost za nadaljnje opravljanje teh zahtevnejših nalog, ne prizna pa se jim izobrazba diplomirane medicinske sestre. Po premestitvi na mesto diplomirane medicinske sestre bodo še naprej opravljali dela, ki so jih opravljali doslej, bodo pa za svoje delo tudi ustrezno plačani. Poleg ustreznega plačila za opravljeno delo – napredovali bodo za en plačni razred – jim 38. člen ZZDej-K zagotavlja tudi pravno varnost, saj je zdravstveni delavec za svoje delo strokovno, kazensko in materialno odgovoren, dosedanja sodna praksa pa je preseganje kompetenc prepoznala kot hujšo kršitev delovnih obveznosti.

Vodstva zavodov tehnikov zdravstvene nege, ki izpolnjujejo pogoje, ne premeščajo v zadostni meri
Ob implementaciji dokumenta se je izkazalo, da so v sistemu tudi tehniki zdravstvene nege, ki opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester, ne ustrezajo pa nobenemu od pogojev iz 38. člena ZZDej-K. Ekspertna skupina Zbornice – Zveze skupaj z drugimi deležniki intenzivno išče rešitev za take primere. Prav tako pomaga organizirati delo v javnih zavodih, ki so se znašli v težavah, ker zdravstveni menedžment oziroma vodstva niso ustrezno in v zadostni meri izvedla premestitve tehnikov zdravstvene nege na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, kljub temu, da so ustrezali pogojem iz 38. člena. Po zadnjih podatkih naj bi zavodi na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester premestili 1387 tehnikov zdravstvene nege. Ta številka je bistveno nižja od ocen iz leta 2017, ko je v veljavo stopil omenjeni zakon, po katerih bi moralo biti premeščenih med 2500 in 3000 izvajalcev.

Šempetrska bolnišnica je izjema, ne pravilo
Zbornica – Zveza je poudarila, da stanje v šempetrski bolnišnici, kjer se srečujejo z največjimi težavami, ne odraža stanja v vseh slovenskih bolnišnicah. Vzrok njihovih težav ni dokument poklicnih kompetenc, problem je njihova dolgoletna neustrezna kadrovska struktura. Zdravstvena nega je bila tu 30 let zanemarjeno, neurejeno področje, ni se vlagalo v njen razvoj in ni bila del strateških načrtov bolnišnice. Niso upoštevali niti strokovnih smernic niti že veljavnih kompetenc iz leta 2008, zato je prišlo do organizacijskih težav. Spremembe, ki bi jih morali narediti že pred prevedbo, jih čakajo sedaj. »Z vodstvom zdravstvene nege v šempetrski bolnišnici tesno delamo, predlagali smo posamezne reorganizacijske spremembe, ne vidimo pa volje po sodelovanju srednjega menedžmenta v določeni interni enoti bolnišnice,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze.

Grob poseg zdravniških organizacij v avtonomijo stroke zdravstvene nege
Zdravstvena nega je avtonomna stroka, enakovredna ostalim zdravstvenim strokam, ki sodelujejo pri zdravstveni obravnavi pacienta. Zdravniške organizacije pa si jo skušajo podjarmiti in grobo posegajo v njeno avtonomijo. »Ne razumemo, zakaj bi se sindikat, katerega člani niso medicinske sestre, vpletal v strokoven dokument druge avtonomne stroke. Odgovor je verjetno najti v tem, da se sindikat Fides že 25 let bori za pravice, za delovne pogoje, za več denarja ene poklicne skupine. Zagotovo gre pri tem tudi za to, da je žakelj z denarjem samo en in da gre v vsej zgodbi tudi za denar. Ker če nekomu nekaj daš, verjetno drugemu nekaj vzameš,« je bila do nedavnih izjav zdravniških organizacij kritična Monika Ažman.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si