Aids še pred desetletjem smrtna okužba, danes obvladljiva kronična nalezljiva bolezen

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana,1. december 2017

Aids še pred desetletjem smrtna okužba, danes obvladljiva kronična nalezljiva bolezen

1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu

1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Leta 1986 je bil na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS) v Ljubljani, ki je v Sloveniji edina ustanova, kjer so osebe z okužbo HIV celostno obravnavane in zdravljene, sprejet prvi bolnik, okužen z virusom HIV. Od takrat so se pomembno izboljšali delovni pogoji, stiki z bolniki in njihovimi bližnjimi. Učinkovito zdravljenje okuženih je spremenilo odnos do bolezni, ki je še pred desetletjem veljala za smrtno okužbo, danes pa gre za obvladljivo kronično nalezljivo bolezen, poudarja Zbornica – Zveza.

»Medicinske sestre smo vsakodnevno aktivno vključene pri zdravljenju okuženih bolnikov. Pri izvajanju zdravstvene nege upoštevamo bolnikove fizične in psihosocialne potrebe, kar je pogoj za uspešno obravnavo ter dobro sodelovanje v zdravstvenem timu. Poznati moramo obsežen diagnostično-terapevtski program in se zavedati pomena uporabe standardnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb pri vseh bolnikih. Pri izvajanju invazivnih posegov pa smo še posebej previdni,« je dejala Veronika Jagodic Bašič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju pri Zbornici – Zvezi.

Zdravstveni delavci paciente obravnavajo po strokovnih smernicah, skladno z etičnimi načeli, kot so enakopraven odnos do vseh bolnikov, ne glede na njihov družbeni status, spolno usmerjenost, spol, raso itd. Na ravnanje z bolnikom ne sme vplivati osebno nestrinjanje zdravstvenega delavca z njegovim načinom življenja (istospolna usmerjenost, odvisnost od nedovoljenih substanc, kaznjenci, brezdomstvo). Ker je obravnava bolnika dokazano uspešnejša, kadar je sodelovanje z osebjem odkrito in spoštljivo, pa je možen tudi ugovor vesti, če pride do osebnih zadržkov.

»Bolniki od nas pričakujejo spoštovanje, human odnos in pripravljenost, da jim nudimo pomoč ter zaščito. Okuženi z virusom HIV so občutljivi pri vzpostavljanju stikov z zdravstvenimi delavci, pozorni so na vsebino pogovora, izbor besed, izogibajo se kratic HIV in AIDS. Veliko pozornosti namenijo tudi našemu obnašanju in neverbalnemu izražanju,« je še dejala Jagodic Bašičeva. »Bolniki hitro razberejo morebiten strah, zadržan odnos in pretirano uporabo osebne varovalne opreme. Ne opažamo pa medsebojnega sodelovanja med bolniki, stiki med njimi so redki. Vse to kaže, da je v našem prostoru še vedno močno prisotna stigmatizacija obolelih in odklonilen odnos družbe. Zato o svoji okužbi molčijo in se zatekajo k neresnicam, da ostanejo enakovredni drugim. Življenje z lažmi pa je poleg neozdravljive bolezni še bolj obremenjujoče za pacienta.«

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo od leta 1986 do prve polovice letošnjega leta znanih več kot 800 oseb, okuženih z virusom HIV. Zaradi okužbe je redno ambulantno vodenih več kot 500 bolnikov, v prvi polovici letošnjega leta pa je bilo na novo odkritih 21 nosilcev virusa. Do sredine letošnjega novembra je 17 bolnikov potrebovalo bolnišnično obravnavo, ki je trajala od nekaj dni do več mesecev.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si
Splet: www.zbornica-zveza.si