8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Primarni zavihki

Sekcija MS in ZT v pulmologiji interesno združuje vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavo pulmoloških pacientov. Delujejo v okviru Pulmoloških klinik, bolnišnic in pulmoloških dispanzerjev. Njeno delo je usmerjeno k združevanju in strokovnem izpopolnjevanju predvsem iz vsebin zdravstvene nege pulmološkega pacienta. Ker pa se pri svojem delu srečujemo s polimorbidnimi  pacienti stremimo za  povezovanjem z ostalimi strokovnimi sekcijami.

Povezovanje vseh izvajalcev zdravstvene nege, ki se identificirajo kot izvajalci ZN pacienta s pljučnimi in/ali alergičnimi obolenji in spodbujanje multidisciplinarnega sodelovanja s sorodnimi strokovnimi sekcijami pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter ostalimi poklicnimi skupinami, ki sodelujejo pri obravnavi takega pacienta (zdravniki, fizioterapevti, socialni delavci, psihologi...)

Prepoznavnost strokovne sekcije, ki se mora odražati v nadaljevanju organiziranja strokovnih in vsebinsko bogatih seminarjev, ki bodo v večji meri tudi odražali razvoj na področju zdravstvene nege pacienta s pljučnim in/ali alergijskim obolenjem. Strokovna sekcija bo spodbujala širjenje svojega strokovnega področja tudi na druga področja zdravstvene nege, ki so povezana ali se dotikajo obravnave pacienta s pljučno in/ali alergijsko boleznijo.

K večji prepoznavnosti bo prispevalo tudi oblikovanje logotipa strokovne Sekcije. Svojo prepoznavnost bo sekcija povečala tudi z aktivnostmi ob svetovnem dnevu KOPB, astme (različne akcije).

Izdaja zbornika, ki bo katalogiziran v evidenci Narodne in univerzitetne knjižnice (pridobitev CIP katalogne številke). Poleg tega bi bilo potrebno registrirati domeno za pripravo spletne strani strokovne sekcije, kjer bodo na voljo aktualna obvestila za člane sekcije in ostale obiskovalce spleta. Strokovna  sekcija se bo pri pripravi različnih informativnih gradiv v večji meri povezovala tudi z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije.

Kontinuirano spremljanje in vključevanje v razvoj zdravstvene nege pacienta s pljučno in/ali alergijsko boleznijo. Aktivno se bo vključila v pripravo standardov in smernic ter se pri tem povezovala širše s kliničnim okoljem in ostalimi poklicnimi skupinami, ki sodelujejo v procesih obravnave teh pacientov.

Vključevanje v projekte Zbornice Zveze, ki je pomembno v povezavi s pridobitvijo javnega pooblastila za pripravo kliničnih specializacij. Področje pljučnih in alergijskih bolezni je zelo kompleksno in zato zahteva za kakovostno izvajanje in nadaljnji razvoj dodatno visoko strokovno usposobljene strokovnjake. IO se bo s svojimi strokovnjaki kontinuirano vključeval v pripravo izhodišč za klinično specializacijo s področja ZN pacienta s pljučno ali alergijsko boleznijo. V ta namen bo IO ustanovil v skladu s Pravilnikom o delovanju strokovnih sekcij delovno skupino strokovnjakov z interesnega področja. Sekcija bo spodbujala vključevanje svojih članov tudi v ostale organe Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Raziskovalna dejavnost, je v ZN premalo prisotna. Osnovna naloga strokovne sekcije je skrb za napredek strokovnega področja in izobraževanje ter usposabljanje izvajalcev ZN. V okviru svojih možnosti bo Sekcija MS in ZT v pulmologiji podprla raziskovalno dejavnost na področju ZN pacienta s pljučno in /ali alergijsko boleznijo in spodbujala vpeljavo praks, podprtih z dokazi. Brez dobre klinične prakse in izvedenih raziskovalnih projektov ne moremo pripraviti ustreznih smernic za kakovostno ZN pacienta s pljučno in /ali alergijsko boleznijo.