zgodovina

Sekcija medicinskih sester je bila ustanovljena v letu 2000. Ustanovni občni zbor sekcije je potekal 15. septembra 2000. Strokovna sekcija za področje menedžmenta je bila ustanovljena kot devetindvajseta strokovna sekcija Zbornice-Zveze. Ves čas svojega delovanja sekcija deluje pod okriljem nacionalnega strokovnega združenja, Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Strokovno sekcijo so ustanovili gospod mag. Peter Požun, gospa Ana Ladi Škerbinek in gospa Petra Kersnič. Ob ustanovitvi strokovne sekcije so predlagatelji zapisali, da organizacija dela v zavodih, kjer se opravljajo zdravstvene storitve, se počasi, a vztrajno prilagaja sodobnim trendom menedžmenta. Za začetek svojega delovanja so si zastavili nalogo posredovanja menedžerkam in menedžerjem zdravstvene nege sodobna znanja, vedenja, veščine s področja vodenja organizacije ter vodenja ljudi (vir: arhiv Sekcije medicinskih sester v managementu, 2000).

Skozi več kot desetletno zgodovino delovanja sekcije je bil poudarek izvršnega odbora na strokovnem izobraževanju/izpopolnjevanju menedžerjev zdravstvene in babiške nege in to ostaja tudi v naslednjem obdobju.

Zavedajoč se pomena in problema (ne)ustreznega menedžmenta na vseh področjih delovanja zdravstvene nege in njenih izvajalcev, so ob utemeljitvi ustanovitve sekcije zapisali:

 • organizacija dela v institucijah, kjer se opravljajo zdravstvene storitve, se počasi, a vztrajno prilagaja sodobnim trendom menedžmenta. Le ta mora upoštevati značilnosti zdravstvene nege tega prostora.
 • Zdravstvena nega je prisotna in udeležena v procesu dela v večini dejavnosti v zdravstvu.
 • Spremembe demografske slike Slovenije nakazujejo trend naraščanja po zdravstveni negi.
 • Številčnost poklicne skupine, ki se sicer v številu za enkrat ne spreminja, se pa spreminjajo zahtevnost delovnih mest, izobrazbena struktura in organizacija dela.
 • Menedžment zdravstvene nege je v sedanjem času izpostavljen hitrim spremembam in nujnemu prilagajanju, še posebej ob globalizaciji, ki tudi na področju zdravstva ne pozna meja.

Sekcijo medicinskih sester v managementu so v teh letih vodili:

 • mag. Peter Požun - od leta 2000 do leta 2008
 • mag. Boris Miha Kaučič – od leta 2008 do leta 2012
 • dr. Saša Kadivec – od leta 2012 dalje

Zagnano, z odprtimi jadri se soočamo z izzivi in priložnostmi. Sekcija medicinskih sester v managementu je pomembno doprinesla k razvoju menedžmenta zdravstvene in babiške nege in to bo njena naloga tudi v prihodnje.

DOSEDANJA STROKOVNA SREČANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER V MANAGEMENTU

 • Ustanovni občni zbor in strokovno srečanje, Ljubljana 15. september 2000 - Predstavitev menedžmenta zdravstvene nege v Avstriji, gostja: direktorica zdravstvene nege Dunajske ortopedske bolnišnice.
 • »Tudi slovenska zdravstvena nega gre v EU«, Ljubljana, 8. marec 2001 – gost Walter Bear, Komisija EU – Urad za zdravje in varstvo potrošnikov. Predstavitev zdravstvene politike EU ter prostega pretoka ljudi znotraj držav članic.
 • »Management smo ljudje«, Radenci, 5.- 6. april 2001: okrogla miza o trenutnem stanju managementa zdravstvene nege v slovenskih zavodih, etika v managementu – gostja Werena Tschudin, Velika Britanija.
 • »Upoštevajmo novosti« Portorož, 10. -11. april 2002: uvajajmo spremembe in timsko delo, predstavitev sprememb delovne in plačne zakonodaje, srečanje s predsednikom Zdravstvenega sveta Republike Slovenije.
 • »Komuniciranje sprememb«, Ljubljana, 5. december 2002: uvajanje sprememb ter pomen komunikacij z vsemi udeleženci in deležniki sprememb, predstavitev projekta Razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva RS – gost prof. Don Hindle.
 • »Uvajajmo spremembe«, Maribor, 9. - 10. april 2003: čustvena inteligenca v procesu sprememb, krizni management, »Case management« - gostja Wilma MacPherson, Velika Britanija.
 • »Stres na delovnem mestu, aktualnosti v managementu« Čatež, 1. - 2. april 2004: Stres na delovnem mestu s poudarkom na zdravstveni dejavnosti. Plačni sistem v javnem sektorju, s poudarkom na zdravstveni dejavnosti, katalog delovnih mest in orientacijska delovna mesta v zdravstveni negi, Case manager - koordinator zdravstvene dejavnosti, vodnik pacienta skozi zdravstveni sistem, povezovalec institucij v praksi, negovalni oddelek kot oblika neakutne obravnave pacienta.
 • »Ali in kako varujemo v slovenskih zdravstvenih ustanovah pacientove podatke« Ljubljana, 7. oktober 2004: Sistem pravice do zasebnosti, zasebnost osebnih podatkov v zdravstvenem sistemu, slovenska ureditev pravice do zasebnosti - varovanje podatkov, varovanje podatkov kot pravica pacienta, model varovanja podatkov v zavodu in njihovo posredovanje drugim osebam.
 • »Manager/ka zdravstvene nege - javni/a uslužbenec/ka v odnosu do organizacije in sodelavcev« Dolenjske Toplice, 24. - 25. november 2005: zakon o javnih uslužbencih, manager v zdravstveni negi in mediji, letni razgovor z uslužbenci.
 • "Privatizacija javnega sektorja" Moravske toplice, 23. - 24. oktober 2006.
 • »Ali potrebujemo spremembe na področju vodenja zaposlenih v zdravstvu? – novi izzivi« Podčetrtek, 5.- 6. november 2008.
 • »Preprečimo, da nas strese stres na delovnem mestu«, Ljubljana, 16. oktober 2009 – v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.
 • »Od besed k dejanju: opolnomočenje managementa zdravstvene nege za uspešno sodelovanje pri upravljanju zdravstvenih zavodov«, Ljubljana, 20. april 2010.
 • »Zdravstveni management – quo vadis?«, Maribor, 20. oktober 2010.
 • Odličnost v zdravstvu - odprti za nove ideje", Laško, 12. april 2011.
 • Z raznolikostjo do uspeha – poti za ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja in razvoja zaposlenih, Portorož, 13. junij 2012.
 • Medicinska sestra vodja, Ljubljana, 30. maj 2013.

PRIZNANJA SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER V MANAGEMENTU

V letu 2010 je Sekcija medicinskih sester v managementu podelila prva priznanja – zahvalne listine. Zahvalne listine so prejeli ustanovitelji sekcije

gospod Peter Požun (prvi predsednik sekcije)

gospa Ana Ladi Škerbinek (prva podpredsednica sekcije)

gospa Petra Kersnič (prva tajnica sekcije)