29. Sekcija medicinskih sester v managementu

Primarni zavihki

Osnovni namen združevanja v Strokovni sekciji v managementu zdravstvene in babiške nege, ki deluje pri Zbornici – Zvezi, je združevati zainteresirano strokovno javnost zdravstvene in babiške nege, ki potrebuje znanja in spodbude na tem področju. Pomembno je slediti poslanstvu, viziji in vrednotam krovne organizacije, ki združuje 31 strokovnih sekcij in 11 regijskih strokovnih društev. Področje vodenja in upravljanja je povezano z vsemi drugimi strokovnimi področji, povsod je namreč potrebno voditi ljudi, jih usmerjati in upravljati z različnimi drugimi viri. V tem vidimo priložnost za še boljše povezovanje, opolnomočenje kolegic in kolegov na vodilnih in vodstvenih mestih, kar v tem času nedvomno zelo potrebujemo. Časi so zahtevni, vloga in delo managementa še posebej. Na eni strani gre v vršnem managementu za sodelovanje z vodilnimi strukturami (direktorji in drugimi vodji) v zavodu, na drugi pa za zastopanje stroke in njenih izvajalcev, torej podpora, identifikacija in predstavljanje zdravstvene in babiške nege v zavodu za ključne cilje: kakovostno, varno, humano, prijazno zdravstveno obravnavo pacientov, ob čim bolj zadovoljnih zaposlenih in doseženih poslovnih ciljih.

Pomembno je tudi sodelovanje s pobudami, idejami, predlogi v krovni organizaciji tako v Odboru strokovnih sekcij kot pri pomoči vodstvu Zbornice Zveze v prizadevanjih za sledenjem ciljem, zapisanih v krovnih dokumentih organizacije, kot so razvoj stroke, umestitev profesije zdravstvene in babiške nege na ustrezno mesto v timih in tudi v sistemu zdravstva.

Vsaj toliko kot management je v zdravstveni in babiški negi (in tudi sicer) pomemben leadership (kar je sodobni trend že nekaj let v razvitem svetu), ki pomeni identifikacijo s stroko in njenimi izvajalci ter zastopanje njihovih interesov in umeščanje na mesto, ki ji pripada.
Sekcija medicinskih sester v managementu pri svojem delu daje prednost na naslednjih področjih:

IZOBRAŽEVANJE

 • Ugotavljanje,  analiziranje potreb s  področja menedžmenta: organizacija, vodenje, karierni razvoj zaposlenih, sodobno vodenje in izvajanje izobraževanj iz teh področij, racionalizacija sredstev
 • Sodelovanje s fakultetami in visokimi šolami
 • Dajanje  smernic za izvajanje izobraževanja  za zaposlene v zdravstveni in babiški negi in oskrbi.
 • Pridobivanje kompetenc menedžerk v smeri specifične dejavnosti in pridobivanje znanja.
 • Prenos dobrih praks
 • Sinhronizacija z negovalnimi in zdravstvenimi timi na vseh nivojih; primarni, sekundarni in terciarni nivo, socialno varstveni zavodi.
 • Sodelovanje pri vzpostavljanju sistema specializacij in pridobivanje dodatnih znanj za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IN VARNOSTI

 • Sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih strokovnih smernic, protokolov in doktrin s področja zdravstvene in babiške nege in oskrbe,
 • Proučevanje  strokovnih vprašanj iz aktualnih vsebin strokovnega področja.
 • Priložnosti za racionalizacijo in optimizacijo procesov v zdravstveni in babiški negi in sredstev.
 • Prenos dobrih praks: akreditacija in postopki standardizacije procesov,  sistem notranjih nadzorov, mehanizem korektivnega in preventivnega ukrepanja, planiranje poslovanja.
 • Spodbuda k vodenju in vrednotenju kazalnikov kakovosti in varnosti: urejanje področja strokovnih napak, neželenih dogodkov, odklonov, in aktivnosti za izboljšanje področja.
 • Opolnomočenje managementa zdravstvene in babiške nege  za razumevanje sistema strokovnih nadzorov s svetovanjem v okviru javnih pooblasti Zbornice Zveze ter sodelovanje pri nadzorih.

RAZVOJ STROKE

 • Spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela na področju zdravstvene in babiške nege in oskrbe,
 • Spodbujanje objavljanja raziskav iz strokovnega področja.
 • Spodbujanje  izvajanja Strategije razvoja ZNO 2011-2020 .
 • Sodelovanje pri razvoju informatizacije v zdravstveni in babiški negi in oskrbi: postavljanje telemedicine, računalnik ob pacientovi postelji; informatizacija nekaterih procesov (spremljanje kazalnikov kakovosti);.

RAZVOJ ZAPOSLENIH
Prenos dobrih praks: komunikacija v timu, sodelovanje v interdisciplinarnem timu, motivacija za spremembe, učinkovito vodenje sestankov, razvoj veščin in modelov vodenja za srednji in vrhnji menedžment, pridobivanje kompetenc vodenja, prevzemanje odgovornosti, pridobivanje znanja, opolnomočenje sodelavcev, mediacija v zdravstvu, spodbujanje zdravega  delovnega okolja.

ORGANIZACIJA IN VODENJE

 • Prenos dobrih praks: razvoj novih profilov v zdravstveni in babiški negi in oskrbi: koordinator zdravstvene oskrbe, koordinator odpusta; vzpostavitev oziroma izboljšanje procesov; integrirana zdravstvena oskrba; optimizacija procesov, kadrovanje; načrtovanje kadrovskih virov, izbor ljudi za delovna mesta; vodenje in usmerjanje zaposlenih; obvladovanje stroškov; strateško načrtovanje, organiziranje in vodenje, upoštevanje pacientovih pravic in skrb za zadovoljstvo pacientov.
 • Sodelovanje pri pripravah nacionalnih analiz s področja menedžmenta  in vodenja ter drugih pomembnih strateških dokumentih in smernicah.

Strokovna sekcija menedžment deluje pod krovno nacionalno organizacijo, izjemnega pomena bo sodelovanje s koordinatorjem strokovnih sekcij ki predstavljalo najvišje strokovno telo v državi v smislu prostovoljnega združevanja članstva v enovito organizacijo, ki mora biti enakovreden sogovornik tako drugim poklicnim skupinam v zdravstvu kot zdravstveni politiki in splošni javnosti.

Poslanstvo: Temeljno poslanstvo Sekcije MS v Managementu je skrbeti za strokovno izpopolnjevanje managerjev in razvoj managementa zdravstvene/babiške nege na Slovenskem. Kot strokovno nacionalno združenje s področja managementa želimo povezovati managerje vseh zdravstvenih institucij vseh nivojev managementa, razvijati sodelovanje, prenašati dobre prakse in zagotavljati pomembna znanja in novosti strokovnih vsebin, ki so ključnega pomena za področje managementa.

Vizija:  Želimo biti sodobno nacionalno združenje medicinskih sester in babic, ki v različnih okoljih in na različnih nivojih opravljajo poklic managerjev. Sekcija želi med managerji na področju babiške in zdravstvene nege delovati povezovalno in jim preko strokovnih srečanj nuditi različna potrebna strokovna znanja s področja vodenja, inovativnosti, komuniciranja, motiviranja, vzpostavljanja sodelovalne kulture, timskega dela, čustvene inteligentnosti, odločnosti in nenehnega izboljševanja managementa z doseganjem želenih ciljev.  Poleg izvajanja strokovnih srečanj za opolnomočenje medicinskih sester in babic s področja managementa želimo razvijati raziskovanje (na dokazih podprt menedžment zdravstvene/babiške nege), organizirati znanstvene posvete in tako aktivno pristopiti k oblikovanju nove organiziranosti managementa zdravstvene/ babiške nege v zdravstvenih zavodih.