28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji

Primarni zavihki

Bolezni srca in žilja so v mnogih državah sveta, kakor tudi v Sloveniji, najpogostejši vzrok smrti in delovne invalidnosti. Dokazano je, da tvegan življenjski slog pospešuje razvoj bolezni srca in žilja. Glavne dejavnike tveganja kot so kajenje, nezdravo prehranjevanje, škodljivo uživanje alkohola, premajhen obseg telesne dejavnosti je mogoče preprečiti. Za preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje omenjenih in ostalih dejavnikov tveganja je zelo pomembno sodelovanje in povezovanje med vsemi tremi ravnmi zdravstvenega varstva. Potrebno je interdisciplinarno timsko delo, ki omogoča celostno obravnavo bolnikov oz. varovancev in njihovih svojcev. Zato smo si v strokovni sekciji zastavili cilj, da slovenskim medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in študentom zdravstvene nege zagotovimo vseživljenjsko strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje s področja kardiologije in angiologije. Kolegice in kolege ter študente visokostrokovnih zdravstvenih šol in fakultet želimo seznanjati s teoretičnimi novostmi na področju kardiologije in angiologije ter jih naučiti tudi vseh novih spretnosti in veščin, ki jih bodo potrebovali pri vsakdanjem delu z bolniki. Pri tem želimo bolnikom zagotoviti kakovostno, individualno usmerjeno, učinkovito in celostno zdravstveno nego s spoštovanjm bolnikovih pravic in etičnih ter deontoloških načel.

Strokovna srečanja skušamo narediti čim bolj zanimiva in atraktivna. To dosegamo s tem, da predavanja kombiniramo z aktivnimi učnimi oblikami, zlasti z učnimi delavnicami, kjer udeleženci/ke rešujejo zastavljene naloge. Ob vsakem strokovnem srečanju izdamo tudi zbornik strokovnih prispevkov, ki je recenziran in objavljen na spletni strani sekcije. 

V programskem in organizacijskem odboru strokovnih srečanj sodelujejo kolegice in kolegi iz Izvršilnega odbora strokovne sekcije iz različnih krajev Slovenije. Na naših strokovnih srečanjih sodelujejo kot predavatelji medicinske sestre, zdravstveni tehniki, zdravniki, zdravniki, fizioterapevti, nutrcionisti, psihologi, pedagogi, andragogi, sociologi, športni pedagogi in drugi. S takšnim izborom predavateljev želimo poudariti pomen interdisciplinarnega pristopa v procesu zdravljenja bolnikov.

V letu 2012 smo navezali tesnejše stike s hrvaško sekcijo medicinskih sester v kardiologiji (HUKMUS – Hrvatska udruga kardioloških medicinskih sestara) in tako želimo poglobiti naše sodelovanje tudi izven naših meja.