22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Primarni zavihki

Delo v sterilizaciji  je sestavni del zdravstvene nege ter v širšem pomenu zdravstvenega varstva in s svojo dejavnostjo zagotavlja oskrbo s sterilnim in čistim materialom. Le-ta mora biti pripravljen v skladu z zahtevami  varne uporabe pri oskrbi pacienta.

Tako se stroka sterilizacije indirektno vključuje v prizadevanja za izboljševanje zdravja, pomembno pripomore k oblikovanju pacientovega celostnega zaznavanja zdravstvene oskrbe, preprečevanju okužb ter zmanjševenju komplikacij, nudi podporo in pomoč izvajalcem zdravstvene nege in zdravstvenega varstva, vzpodbuja ugoden vpliv na finančne stroške s tega področja.

Sterilizacija deluje kot oskrbovalna in podporna dejavnost in je vpeta v temeljne procese delovanja posamezne zdravstvene ustanove, katere uporabniki so izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni in ostali izvajalci, ki opravljajo zdravstvene storitve v skladu z veljavno zdravstveno zakonodajo.

Delo na področju sterilizacije je sestavni del zdravstvene nege in v širšem pomenu zdravstvene dejavnosti.

Nosilka dela v sterilizaciji je medicinska sestra z izkušnjami in izobrazbo s področja hospitalne higiene, sterilizacijske stroke, kirurgije ter ostalih področij zdravstvene nege. Na področju sterilizacije ugotavlja, načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti delo ter vodi tim delavcev v sterilizaciji in pomožno osebje, ki je vključeno v proces dela.

Naša vizija je usmerjena v:

  • zagotavljanje nadgrajevanja sistema kakovosti reprocesiranja medicinskih pripomočkov,
  • spremljanje in nadaljni razvoj stroke,
  • pridobivanje in utrjevanje pripadnosti naši skupini,
  • promocijo in postavitev stroke na mesto, ki ji pripada,
  • organizacijo strokovnih seminarjev in ostalih izpopolnjevanj – skrb za izobraževanje in razvoj kadrov za delo v sterilizaciji,
  • delo v skladu z usmeritvami Zbornice zveze,
  • povezovanja z drugimi sekcijami in organizacijami doma in v tujini,
  • sodelovanja z organizacijami in komisijami, ki se ukvarjajo s podobno problematiko,
  • preprečevanje okužb, ki bi nastale zaradi pomanjkljivosti pri reprocesiranju medicinskih pripomočkov
  • varno uporabo reprocesiranih medicinskih pripomočkov.

Pravimo, da je STERILIZACIJA SRCE BOLNIŠNICE. Tu se začenjajo postopki reprocesiranja materiala od sprejema, razvrščanja, priprave na čiščenje in razkuževanje, čiščenje in razkuževanje, pregledovanje in nega, pakiranje, izvedba sterilizacijskih postopkov, skladiščenje in izdaja uporabnikom. Postopek reprocesiranja vključuje tudi vodenje in spremljanje dokumentacije, spremljanje kakovosti vseh procesov, spremljanje delovanja tehničnih naprav ... Pomanjkljivost v katerem koli koraku lahko ogrozi kakovost končnega izdelka. Sterilen material mora zagotavljati zahtevano kakovost z vidika sterilnosti in funkcije (instrumenti).