15. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Primarni zavihki

Poslanstvo Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji je vzdrževati in razvijati visok strokovni nivo znanja vseh, ki želijo v sekciji sodelovati in delovati. Pogoj za to je stalno in korektno sodelovanje  z združevanjem strokovnjakov doma in v tujini ter vzpostavljanje korektnih in  učinkovitih odnosov z vsemi združenji pacientov ali strokovnjakov doma in v tujin, katerih interesi so usmerjeni v dobrobit pacienta z rano, stomo ali inkontinenco.

Sekcija je v Sloveniji nosilka razvoja stroke enterostomalne terapije. Prioritetna skrb sekcije je, da informira  in uči vse udeležence zdravstvene nege, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom s stomo, postopkov in posegov ki bodo pacientu omogočili kakovostno življenje s stomo, rano ali inkontinenco. Strokovnjake s področja enterostomalne terapije, pa obvešča o novostih iz sveta in Evrope. Sekcija skrbi za stalen kontakt in povezovanje pacientov združenih v nevladna združenja ter enterostomalnih terapevtov, tako da ustvarja lojalen, korekten in strokovno podkovan odnos.

Na ta način sekcija:

 1. Zagotavlja in razvija stroko ter skrbi za širjenje novosti med  enterostomalne terapevte, vse medicinske sestre, ki se pri svojem delu srečujejo s pacientom s stomo, rano in inkontinenco, ter na paciente same;
 2. Omogoča pacientu, da kjer koli v zdravstvenem sistemu lahko dobi informacije, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti njegovega življenja;
 3. Razvija moderne pristope in oblikuje smernice ter navodila za oskrbo pacientov s stomo, rano in inkontinenco;
 4. Povezuje se z drugimi specialnimi področji zdravstvene nege in drugimi strokovnjaki, ki lahko kakor koli pripomorejo k kakovostnejši obravnavi pacienta s stomo, rani in inkontinenco;
 5. Razvija raziskovalno dejavnost v katero vključi strokovnjake različnih strokovnih področji in pacienta;
 6. Razvija in oblikuje inovativne pristope za obravnavo pacienta s stomo, rano in inkontinenco;
 7. Predlaga lastne strokovnjake za reševanje problemov na drugih strokovnih področju;
 8. Vključevanje ali snovanje preventivnih programov za preprečevanje kroničnih nenalezljivih obolenj  povezanih z nastankom stome, rane ali inkontinence;
 9. Vzpostavljanje korektnega in poštenega odnosa s proizvajalci pripomočkov, ki jih uporabljajo pacienti s stomo, rano in inkontinenco.

 

Vizija strokovne sekcije temelji na poslanstvu in predstavlja  temelj za delovanje:

»Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji je sekcija, ki združuje specialiste enterostomalne terapije in vse tiste, ki kakor koli želijo razvijati stroko enterostomalne terapije. Sekcija je prepoznavna v Sloveniji, Evropi in svetu. Enterostomalne terapevtke predstavljajo stroko zdravstvene nege v enterostomalni terapiji na znanstveno in strokovno osnovanih temeljih, pri katerih izhajajo iz raziskovalne dejavnosti. Delovanje enterostomalnih terapevtov v okviru sekcije je usmerjeno v razvoj stroke s katerim lahko posredujemo tudi pacientu kakovostne in učinkovite informacije, da bo lahko zaživel kakovostno življenj  kljub pridobljenim negovalnim problemom. Izhajajoč iz osnovne profesije, biti medicinska sestra, enterostomalne terapevtke delujejo preventivo in se vključujejo v širše preventivne programe, s katerimi sodelujejo pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih obolenj in stanj.«

V nadaljevanju so prikazani ključni strateški cilji, ki so strnjeni v osem temeljnih ciljev, ki bodo omogočali uresničiti vizijo in poslanstvo Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

 1. Izvedba strokovnih seminarjev z izdajo recenziranega zbornika

Hiter razvoj medicinskih in zdravstvenih strok, sili strokovnjake zdravstvene nego v  hitro in učinkovito uvajanje novosti v klinično prakso zdravstvene nege. V okviru sekcije bomo enkrat letno organizirali strokovni seminar, če bo le mogoče z udeležbo tujih strokovnjakov. Kar bo omogočalo, da strokovni seminar zadosti strokovno nadgradnjo enterostomalnim terapevtkam in vsem udeležencem negovalnega tima,  pridobivanje novih znanj.  Recenzirani zborniki izdani ob izvedbi strokovnega seminarja, bodo pripomogli k seznanjanju širše strokovne javnosti z novostmi na področju zdravstvene nege v enterostomalni terapiji.

 1. Vzdrževanje in spodbujanje  delovanja treh delovnih skupin, na področju stom, ran in inkontinence

V okviru Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji  delujejo dve skupini. Ena je v tesni povezavi z Društvo za oskrbo ran Slovenije,  namenjena je pripravi smernic za preventivo in oskrbo vseh kroničnih in akutnih ran. Trenutno bomo celotno delovanje usmerili v pripravo kratkih protokolov za izvedbo posegov v zdravstveni negi. Prav tako deluje skupina za pripravo smernic za oskrbo pacienta s stomo.  Skupini, pripravljata protokole po navodilih Zbornice-Zveze.

V okviru strokovne sekcije smo že oblikovali skupino za izdelavo standardov na področju inkontinence. Skupina bo začela z delovanjem v najkrajšem možnem času. Pripravila bo kratke protokole po navodilih Zbornice-Zveze, za obravnavo pacienta z inkontinenco.

 1. Sodelovanje z enterostomalnimi terapevti v tujini

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji imam predstavnika v Svetovnem združenju enterostomalnih terapevtov (WCET), ki deluje kot mednarodni delegat. Prav tako imamo predstavnika v Izvršilnem odboru Evropskega združenja enterostomalnih terapevtov (ECET), ki je aktivno udeležen pri vseh aktivnostih na področju evropske enterostomalne terapije. Podpiram vsako sodelovanje enterostomalnih terapevtov s kolegi iz Evrope in sveta. Vsekakor spodbujamo nadaljnje sodelovanje.  

 1. Spodbujanje sodelovanja vseh enterostomalnih terapevtov in izmenjave mnenj in izkušenj pridobljenih pri delu s pacientom

Letno predvidevamo srečanje enterostomalnih terapevtov, ki je namenjeno izmenjavi strokovnih izkušenj in s tem strokovno rast posamezne enterostomalne terapevtke. Na teh srečanjih usmerjamo pozornost, poleg strokovne rasti, v osebnostno rast posameznic in skrbi za svoje zdravje kot vzgledu, ki ga medicinske sestre lahko dajemo pacientom.  

 5. Priprava publikacije za paciente s črevesno ali uro stomo

Pripravili smo publikacijo, ki je idejno dozorela na podlagi rezultatov pridobljenih z nacionalno raziskavo o kakovosti življenja pacientov s stomo. Po potrebi bomo publikacijo letno ponatisnili.

 1. Sodelovanje z nevladnimi združenji, ki združujejo paciente s stomo, inkontinenco ali rano

Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji se bo tudi v okviru nevladnih združenj pacientov zavzemala za stroko. Prioritetno vodilo je zagovarjanje na stroki temelječih stališ. Kar pomeni, da se zavzemamo za vsa združenja v enaki meri, dokler ta delajo v korist in podporo pacientu.

 1. Sodelovanje s proizvajalci oziroma distributerji pripomočkov za oskrbo pacientov s stomo, inkontinenco ali rano

Da lahko strokovnjaki enterostomalne terapije korektno svetujejo pacientu in mu omogočijo najboljšo možno opcijo, ki bo pacientu v vseh pogledih omogočala najbolj kakovostno življenje s stomo, rano ali inkontinenco, je potrebno poznavanje tržišča in ponudbe ter povpraševanja,  ki se na tem pojavlja. Korekten in pošten odnos z vsemi ponudniki proizvodov za oskrbo stom, ran in inkontinence lahko omogoči tudi za pacienta kakovostnejšo in bolj preudarno izbiro pripomočkov. V sekciji se bomo trudili za vzdrževanje oziroma vzpostavitev korektnih odnosov z vsemi ponudniki pripomočkov za paciente na Slovenskem tržišču.

 1. Raziskovalna dejavnost v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Čudovite izkušnje z izvedbo raziskave na področju kakovosti življenja pacientov s stomo, so nam dale veliko novega znanja in izkušenj. Stkale so se  posebne vezi med raziskovalkami. Ob zaključku te raziskave že razmišljamo o izvedbi nove. Ideja je prvotno temeljila na izvedbi raziskave na področju inkontinence, idejno pa smo usmerjeni tudi v raziskavo na področju oskrbe ran. 

Enterostomalna terapija je široko področje zdravstvene nege, ki zahteva stalen strokovni napredek in stik s strokovnim razvojem v tujini in doma. Strokovna sekcija že vrsto let skrbi za izvedbo Šole za enterostomalne terapevte, ki jo izvedemo z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana. Trenutno je v rasti in razvoju ideja o specializaciji iz enterostomalne terapije, ki se bo izvedla v sodelovanju Zbornice-Zveze, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete.